FIT,

RINGER SPORTPLAZA

Doorbreek de routine. Raak in de beste vorm van je leven.

GEZELLIG

GEZOND,

FIT,

Doorbreek de routine. Raak in de beste vorm van je leven.

GEZELLIG

GEZOND,

RINGER SPORTPLAZA

Algemene voorwaarden

Ringer-Sportplaza biedt abonnementen voor onbepaalde tijd. Alle abonnementsvormen zijn exclusief opzegmaand.
Op onze abonnementen is de Wet van Dam van toepassing.
De maand-abonnementen worden aangegaan voor tenminste 3 maanden en daarna steeds met 1 maand verlengd.
De jaar- en halfjaar-abonnementen worden aangegaan voor de duur van betreffende periode en daarna automatisch
omgezet naar een maand-abonnement tegen het dan geldende maandtarief, tenzij opnieuw een contract wordt afge-
sloten voor eenzelfde periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk!
De betaling van de abonnementsgelden geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische incasso.
De opzegtermijn van de abonnementen is 1 maand, ingaande op de eerste dag van de volgende maand.
Telefonische aan- en/of afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Indien U als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de facilliteiten gebruik te maken, is het
mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren, de abonnementsduur wordt dan
verlengd met de onderbroken periode.

Wanneer U kiest voor een jaar- of halfjaarabonnement, vervallen alle kortingen en is het niet mogelijk om voor vakanties
het abonnement stop te zetten.

Bij verhuizing naar buiten de stad of buitenland bestaat de mogelijkheid om Uw abonnement over te laten nemen.
U dient hier echter zelf voor te zorgen. De kosten voor overschrijving zijn € 10,00 en dit dient te geschieden aan de
balie van de sportschool.

Ringer-Sportplaza is ten alle tijden gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële
feestdagen behoudt Ringer-Sportplaza het recht de sportschool te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering
van abonnementskosten of teruggave.

In de sportruimtes dient U correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen.
Om hygiënische redenen is men verplicht een handdoek mee te nemen en de toestellen, matten e.d. af te dekken.
Bij gebruik van de sauna dient U een badlaken en badslippers mee te brengen.
De Zonnebanken dienen na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon door U te worden gereinigd.

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik zal bij constatering
leiden tot onmiddellijk beeindiging van het abonnement, zonder dat U enig recht heeft op restitutie van abonnementsgeld.
U dient zich te houden aan de door Ringer-Sportplaza gegeven instucties en vastgestelde reglementen ten aanzien van o.a.
kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Ringer-Sportplaza gerechtigd U de toegang tot het sportcentrum
te ontzeggen en het abonnement per direct te beeindigen zonder dat U recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

Het gebruik van de facilliteiten binnen Ringer-Sportplaza geschiedt geheel op eigen risico. Ringer-Sportplaza wijst iedere
aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schadeveroorzakende gebeurtenis
tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Ringer-Sportplaza
opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Ringer-Sportplaza is ten alle tijden gerechtigd om eenieder
die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Ringer-Sportplaza te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht
op restitutie van de reeds betaalde abonnementsgelden.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van
Ringer-Sportplaza beoordeeld en beslist.